Roman coin Silver Denarius Gordianus IIISilver Denarius Gordianus III front

Silver Denarius Gordianus III reverse

Silver denarius Gordianus III
Period: 238-244 A.D.